Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – География

Перелік тем міні-курсу з географії:

 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники.
 2. Класифікація карт. Картографічні проекції та спотворення. Способи зображення Землі. Розв’язування географічних задач.
 3. Літосфера та рельєф. Внутрішня будова Землі. Внутрішні процеси в літосфері. Рухи літосферних плит. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні форми земної поверхні. Рельєф дна Світового океану.
 4. Атмосфера та клімат. Склад та будова атмосфери. Сонячна радіація. Теплові пояси та їх межі (тропіки і полярні кола). Температура земної поверхні та повітря. Атмосферний тиск. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вологість повітря. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Кліматотворні чинники. Погода.
 5. Гідросфера. Поняття «гідросфера» та її основні частини. Світовий океан та його частини, Властивості вод Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води. Джерела. Штучні водойми.
 6. Океани: Особливості фізико-географічного положення океанів. Історичні відомості про освоєння та дослідження різних частин Світового океану. Геологічна будова та рельєф дна океанів. Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні течії. Своєрідність органічного світу океанів.
 7. Біосфера. Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі. Поняття «біосфера», її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності. Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси.
 8. Загальна характеристика Африки та Австралії.
 9. Загальна характеристика Південної Америки.
 10. Загальна характеристики Північної Америки.
 11. Загальна характеристика Антарктиди.
 12. Загальна характеристика Євразії.
 13. Фізична географія України: Географічне положення, кордони, розташування території України стосовно годинних поясів. Географічні дослідження України.
 14. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, корисні копалини.
 15. Кліматичні умови та ресурси України. Внутрішні води та водні ресурси.
 16. Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ. Природні комплекси України.
 17. Економічна та соціальна географія України: Адміністративно-територіальний поділ.
 18. Населення України.
 19. Промисловість України (частина 1).
 20. Промисловість України (частина 2).
 21. Сільське господарство.
 22. Транспорт. Соціальна сфера України.
 23. Економічна та соціальна географія світу. Сучасна політична карта світу.
 24. Населення світу. Географія світових природних ресурсів.
 25. Світове господарство. Географія промисловості світу.
 26. Географія сільського господарства. Географія транспорту. Міжнародні економічні зв’язки. 
 27. Регіони та країни світу.
 28. Економіко-географічна характеристика регіонів та окремих держав (за типовим планом).
 29. Контрольне тестування.
 30. Перевірка та обговорення помилок.